این هم یک دوبیتی تقدیم به افتخار ادبیات ایران و عشق همه دانشجویان ادبیات فارسی کرج : دکتر ایرج مهرکی

کلیــد گنـــج دانـش جـز یـکی نیست

چنین می گویم و در آن شکی نیست

بـســی اســتـــاد دانــشـــمـنـد دیــــدم

و لیکن هیچکس چون مهرکی نیست . . .